Ο γονέας δικαιούται διατροφή από το τέκνο του αν είναι άπορος

Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1487 και 1491 του Α.Κ. προκύπτει ότι ο γονέας έναντι του τέκνου του έχει δικαίωμα διατροφής μόνο επί απορίας του, δηλαδή όταν δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από την περιουσία, την εργασία ή τα εν γένει εισοδήματα του και συγχρόνως ο υπόχρεος κατιών (τέκνο) είναι σε θέση να την δώσει χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή ενόψει και των λοιπών υποχρεώσεων του, εκτός αν ο δικαιούχος ανιών είναι έγγαμος, οπότε η υποχρέωση του κατιόντος για διατροφή του υπάρχει μόνο αν ο σύζυγος του δικαιούχου δεν είναι σε θέση να του παρέχει την οφειλόμενη διατροφή χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του.

Γενικές προϋποθέσεις της διατροφής του γονέα από το ενήλικο τέκνο του είναι

1. η απορία του δικαιούχου, πρέπει δηλαδή να εξαντληθούν προηγουμένως όλες οι οικονομικές δυνατότητες που του παρέχονται από τα εισοδήματα ή την περιουσία του, υπό την έννοια ότι υποχρεούται να καταναλώσει και από τα κεφάλαια της περιουσίας του, εφόσον, όμως, πρόκειται για μεγάλη απρόσοδη περιουσία και όχι μικρή, που η διατήρηση της επιβάλλεται για εξασφάλιση εισοδήματος και λόγους προνοίας και μόνο αν και τότε δεν δύναται να εξασφαλίσει τη διατροφή του μπορεί να στραφεί κατά του τέκνου του και να ζητήσει διατροφή και

2. η ευπορία του υπόχρεου τέκνου, που νοείται, όχι κάποιος ιδιαίτερος πλούτος, αλλά η δυνατότητα να παράσχει αυτή, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δική του διατροφή

Συνεπώς κάποιος που έχει αποκτήσει τέκνα και είναι π.χ. διαζευγμένος ή εξακολουθεί να είναι εγγαμος αλλα η σύζυγός του δεν μπορεί να τον διατρέφει, δικαιούται να στραφεί και να ζητήσει διατροφή από τα παιδιά του.

Για να γίνει δεκτό ένα τέτοιο αίτημα, θα πρέπει να μην υπάρχει περιουσία ή αυτή που υπάρχει να μην αρκεί για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες διατροφής του γονέα. Επίσης οι καθημερινές ανάγκες του θα πρέπει να είναι αυξημένες, άρα σοβαρά προβλήματα υγείας, δαπάνες για αγορά φαρμάκων, έλλειψη ασφάλειας και μικρή σύνταξη απαρτίζουν τους λόγους στους οποίους μπορεί να θεμελιωθεί μια τέτοια αγωγή. Από την άλλη το τέκνο θα πρέπει να έχει τέτοιο εισόδημα που να μπορεί να καταβάλει διατροφή στον γονέα του χωρίς όμως να στερείται το ίδιο αλλά και η οικογένειά του.

Αφήστε μια απάντηση