ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Πρωτοφανής απόφαση του Ειρηνοδικείου μείωσε την δαπάνη αγοράς συγκεκριμένων ανταλλακτικών αλλά και την δαπάνη εργασίας τοποθέτησης των ανταλλακτικών αυτών ως διογκωμένη, κρίνοντας ότι το αυτοκίνητο ήταν παλιό και ως εκ τούτου δεν ήταν ανάγκη να τοποθετηθεί νέο ανταλλακτικό αλλά μεταχειρισμένο. Με το σκεπτικό αυτό μείωσε την επιδίκαση του ποσού αγοράς ανταλλακτικών κατά ποσοστό 60%και επισκευαστικών εργασιών κατά ποσοστό 50% ενώ παράλληλα έκρινε συνυπαιτιότητα των δύο οδηγών για την πρόκληση της  τροχαίας σύγκρουσης μειώνοντας συνολικά κατά 50% όλα τα επιδικαζόμενα στον ενάγοντα κονδύλια.

Συγκεκριμένα:

Ο ενάγων εκθέτει ότι το ΙΧΕ αυτοκίνητο του, ενεπλάκη, στον τόπο και υπό τις συνθήκες που περιγράφονται αναλυτικά στην αγωγή, σε τροχαίο ατύχημα με το με άλλο ΙΧΕ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών σε αυτό και ότι η σύγκρουση, τα περιστατικά της οποίας αναφέρονται λεπτομερώς στην αγωγή, οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του α’ εναγομένου. Ζητεί δε ο ενάγων να υποχρεωθεί η ασφαλιστική εταιρεία, να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 2.810,27 €, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της θετικής και αποθετικής ζημίας που του προκάλεσε το ατύχημα και ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και να καταδικαστεί η εναγομένη στη δικαστική του δαπάνη.

Αναφορικά με τον τρόπο της σύγκρουσης το δικαστήριο έκρινε ότι συνυπαίτιοι στην επέλευση της ένδικης σύγκρουσης ήταν και οι δύο εμπλεκόμενοι οδηγοί, οι οποίοι παραβίασαν την διάταξη του ΚΟΚ, που αφορά στον τρόπο αλλαγής κατεύθυνσης, ενώ παράλληλα δεν οδηγούσαν με σύνεση και διαρκώς τεταμένη την προσοχή τους. Το Δικαστήριο προσδιορίζει το ποσοστό συνυπαιτιότητας σε 50% για τον καθένα.

Ο ενάγων δεν είχε επισκευάσει το αυτοκίνητο του μέχρι τη συζήτηση της αγωγής και αυτή έχει συνταχθεί με βάση την εκτίμηση  συνεργείου αυτοκινήτων. Σύμφωνα με αυτήν η αγορά ανταλλακτικών ανέρχεται σε 1.224,07 € και η εκτέλεση εργασιών επισκευής, αντικατάστασης των ανταλλακτικών και βαφής συνολικού ποσού σε 936,20 €. Το βασικό ανταλλακτικό που απαιτείται είναι το οπίσθιο αριστερό φτερό, το οποίο πράγματι και από τις προσαγόμενες φωτογραφίες καθίσταται σαφές ότι χρήζει αντικατάστασης. Η παλαιότητα ωστόσο του αυτοκινήτου, που υπερέβαινε τα 16 έτη κατά τον χρόνο του ατυχήματος, δεν δικαιολογεί την τοποθέτηση καινούργιου ανταλλακτικού, το κόστος του οποίου φτάνει (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) στο ποσό των 970,35 €. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου το ποσό αυτό πρέπει να περικοπεί κατά 60%, όπως και το διακοσμητικό πόρτας αξίας 87,40 €. Μετά ταύτα το συνολικό ποσό για αγορά ανταλλακτικών διαμορφώνεται σε 800,97 (970,35 + 87,40=1.057,75 Χ 40%=423,10 και 1.224,07-423,10) ευρώ.

Το κόστος των εργασιών επισκευής κρίνεται επίσης αδικαιολόγητα διογκωμένο. Συγκεκριμένα κρίνεται υπερβολικό το κονδύλι των 285,20 € για την αντικατάσταση του φτερού και των 223,20 € για την βαφή αυτού, τα οποία θα πρέπει να περικοπούν κατά 50% και το συνολικό ποσό για τις εργασίες ανέρχεται πλέον σε 682 (285,20 + 223,20= 508,40 Χ 50%=254,20 και 936,20 – 254,20) ευρώ.

Περαιτέρω, το συνολικό ποσό του κόστους αγοράς ανταλλακτικών και εργασιών διαμορφώνεται σε 1.482,97 (800,97 + 682) ευρώ, το οποίο θα πρέπει να επιδικαστεί υπέρ του ενάγοντος μειωμένο σε ποσοστό 50%, λόγω της διαγνωσθείσας συνυπαιτιότητας του οδηγού του αυτοκινήτου του, και το τελικώς επιδικαζόμενο για την αιτία αυτή ποσό να ανέλθει σε 741,48 ευρώ, δεδομένου ότι κατά τα λοιπά τα αναφερόμενα στην προσφορά ανταλλακτικά και εργασίες κρίνεται ότι τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με τις ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητο του ενάγοντος από την ένδικη σύγκρουση. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ο αναλογών ΦΠΑ, δεδομένου ότι η ζημία στην περιουσία του κυρίου του βλαβέντος αυτοκινήτου προκαλείται με μόνη την προσβολή αυτού, χωρίς να απαιτείται αποκατάσταση των ζημιών, προκειμένου να θεωρηθεί ότι επήλθε μείωση της περιουσίας του ιδιοκτήτη του, αλλά αρκεί η επέλευση και μόνον της βλάβης του αυτοκινήτου, με δικαίωμα επιλογής του ζημιωθέντος αν αυτός θα προβεί ή όχι στην επισκευή του ή θα διαθέσει την αποζημίωση για άλλο σκοπό. Η θετική ζημία του ιδιοκτήτη δεν απαιτεί την προηγούμενη αποκατάσταση της βλάβης, περιλαμβάνει την αξία των ανταλλακτικών, το κόστος της εργασίας και τον αναλογούντα ΦΠΑ, τυχόν δε μη επιδίκαση στον ζημιωθέντα ενάγοντα και του ποσού του φόρου αυτού, επί μη επισκευής του βλαβέντος οχήματος μέχρι τη συζήτηση της αγωγής θα είχε ως αποτέλεσμα είτε τη μη δυνατότητα αυτού (ζημιωθέντος) επισκευής του βλαβέντος αυτοκινήτου του, λόγω ανεπαρκείας του επιδικαζομένου ως αποζημιώσεως χωρίς ΦΠΑ χρηματικού ποσού, για την αγορά των ανταλλακτικών και την εκτέλεση των επισκευαστικών εργασιών, είτε την εκ μέρους του ζημιωθέντος εξ ιδίων χρημάτων πληρωμή του ΦΠΑ είτε την παρακίνηση αυτού ώστε να μην πληρωθεί ο ΦΠΑ που θα οφείλεται, η καταβολή δηλ. του οποίου αποτελεί τελικώς αναγκαία δαπάνη του ζημιωθέντος για την επισκευή του βλαβέντος οχήματός του.

Απορριπτέο κρίθηκε το αιτούμενο από τον ενάγοντα κονδύλι των 350 € λόγω μείωσης της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου του (Renault Megane, με κινητήρα βενζίνης 1.598 κ.ε. και ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 2003) εξ αιτίας των ζημιών που υπέστη από την ένδικη σύγκρουση, λόγω της μεγάλης παλαιότητας του, του επιφανειακού χαρακτήρα των ζημιών αλλά και λαμβανομένου υπ’ όψη ότι αυτό είχε εμπλακεί κατά τα έτη της κυκλοφορίας του σε άλλα 8 τροχαία ατυχήματα, όπως αποδεικνύεται από το έγγραφο της ΥΣΑΕ .

Τέλος, ο ενάγων υπέστη εξαιτίας του ατυχήματος και ζημία μη περιουσιακή, η οποία οφείλεται στην στενοχώρια που του προκάλεσαν οι υλικές ζημιές του αυτοκινήτου του. Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών του ατυχήματος, της συνυπαιτιότητας του υπαίτιου οδηγού σε ίσο βαθμό με τον οδηγό του αυτοκινήτου του και της έκτασης των ζημιών, η χρηματική ικανοποίηση που θα επιδικαστεί στον ενάγοντα για την παραπάνω ηθική βλάβη πρέπει να ανέλθει στο ποσό των 100 ευρώ, που κρίνεται εύλογο και δίκαιο. Το συνολικό ποσό επομένως της περιουσιακής και μη ζημίας του τελευταίου ανέρχεται σε 841,48 (741,48 + 100) ευρώ.

 

Αφήστε μια απάντηση